Obecná ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v internetovém obchodě provozovaném na adrese dev.chlebickyletna.cz. Tento obchod je provozován společností Chlebíčky Letná, s.r.o., IČ 241 99 257, sídlem Milady Horákové 42, Praha 7, 17000 (dále „Prodávající“).

Kupujícím se rozumí koncový spotřebitel (právní vztahy Prodávajícího s koncovým spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. a souvisejícími předpisy) nebo podnikatelský subjekt (právní vztahy Prodávajícího s podnikatelským subjektem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. a souvisejícími předpisy). Za podnikatelský subjekt je považována právnická nebo fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ nebo DIČ firmy-organizace (dále „Kupující“).

Předmět obchodování

Předmětem obchodování jsou položky uvedené v objednávce (dále „zboží“). Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží prvotřídní kvality v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Prodávající dodá kupujícímu zboží vyhovující normám a předpisům platným na území ČR.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Zboží lze objednat osobní, telefonickou nebo elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat následující údaje: druh a množství zboží, místo vyzvednutí nebo dodání zboží, identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, kontaktní telefon, adresa dodání). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonicky nebo e-mailem (nikoli potvrzení přijetí objednávky systémem e-shopu). K tomuto potvrzení prodávající využije kontaktní údaje kupujícího zadané v objednávce.

Cena zboží a její úhrada

Prodávající je plátce DPH. Cena zboží v elektronickém obchodě je včetně DPH a je platná v den objednávky kupujícího potvrzením prodávajícího. Změna ceny zboží po přijetí a potvrzení objednávky nemá vliv na cenu již přijaté objednávky. Slevy na zboží se sjednávají individuálně. Cena bude uhrazena kupujícím při převzetí zboží nebo uhrazením faktury, dle dohody prodávajícího s kupujícím.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku nejpozději 48 hodin před jejím dodáním. Storno musí být provedeno telefonicky nebo e-mailem. Storno objednávky ze strany prodávajícího je možné ze závažných důvodů nejpozději 24 hodin před dodáním objednávky.

Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží prodávajícím se řídí dle náležitostí předem domluvených souběžně s objednávkou v souladu s pravidly rozvozových zón, které jsou vyznačeny v e-shopu. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu adresu a časové údaje pro dodání a poskytnout telefonické spojení na kontaktní osobu, která zboží převezme. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo v dohodnutém časovém rozmezí. Dopravu na adresu místa dodání zajišťuje prodávající.

Platební podmínky

Ceny uvedené v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží v hotovosti nebo vystavením faktury. Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží je možné po úplném zaplacení objednávky, není-li dohodnuto jinak.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na dodávku zboží potravinářského charakteru, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je povinen doručit zboží do místa zakoupení (kamenný obchod prodejny Chlebíčky Letná s.r.o., Milady Horákové 42, Praha 7) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodání zboží. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a vymazání jeho osobních údajů z databáze prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně kupní ceny objednaného zboží. Objednávkou je kupující vázán až do doby dodání zboží prodávajícím. Účastníci smlouvy se dohodli, že není-li podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží k podnikání) v platném znění.